Tillgångar

Att fastställa tillgångarna i ett företag görs i balansräkningen. Tillgångarna kan vara i olika former och kan exempelvis vara föremål, intellektuell egendom, värdepapper och kontanter.

I bokföringen skiljer man mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Tillgångar har kontoklass 1 enligt bas 2016

10 Immateriella  anläggningstillgångar
1010 Utvecklingsutgifter
1012 Balanserade utgifter för programvaror
1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter
1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter
1020 Koncessioner m.m.
1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.
1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.
1030 Patent 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent
1039 Ackumulerade avskrivningar på patent
1040 Licenser 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser
1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser
1050 Varumärken 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken
1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande
1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1070 Goodwill 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill
1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill
1080 Pågående projekt och förskott för immateriella
anläggningstillgångar
1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar
1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar

11 Byggnader och mark

1110 Byggnader
1111 Byggnader på egen mark
1112 Byggnader på annans mark
1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
1130 Mark
1140 Tomter och obebyggda
markområden
1150 Markanläggningar
1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar
1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark
1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad
1188 Förskott för byggnader och mark

12 Maskiner och inventarier
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar
1211 Maskiner
1213 Andra tekniska anläggningar
1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniskaanläggningar
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1220 Inventarier och verktyg
1221 Inventarier
1222 Byggnadsinventarier
1223 Markinventarier
1225 Verktyg
1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg
1230 Installationer
1231 Installationer på egen fastighet
1232 Installationer på annans fastighet
1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer
1240 Bilar och andra transportmedel
1241 Personbilar
1242 Lastbilar
1243 Truckar
1244 Arbetsmaskiner
1245 Traktorer
1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar
1247 Båtar, flygplan och helikoptrar
1248 Ackumulerade nedskrivningar på
bilar och andra transportmedel
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar
och andra transportmedel
1250 Datorer
1251 Datorer, företaget
1257 Datorer, personal
1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer
1260 Leasade tillgångar
1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar
1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier
1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier
1288 Förskott för maskiner och inventarier
1290 Övriga materiella anläggningstillgångar
1291 Konst och liknande tillgångar
1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång
1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
13 Finansiella  anläggningstillgångar
14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten
15 Kundfordringar
16 Övriga kortfristiga fordringar
17 Förbetalda kostnader  och upplupna intäkter
18 Kortfristiga placeringar
19 Kassa och bank

Definitioner på tillgångar

  • Den internationella föreställningsramen kap 2.
  • Bokföringsnämnden K3-regelverk
  • IFRS (International Financial Reporting Standards)