Revisor

En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföringen, hålla koll på konton samt beslut och verksamhet i en organisation. Revisorn har en granskande roll och tar vid efter det att redovisningskonsulten är klar och granskar bolagets årsredovisning.

En revisor utses för att kontrollera riktigheten i företaget bokföring och organisationens
konton och presentera en oberoende rapport till aktieägarna som visar om räkenskaperna ger
en sann och rättvisande bild av affärerna.

Revisorer kan göra finansiell revision av inkomster, utgifter och tillgångar, i enlighet med
rättsliga eller professionella krav och de kan vara inblandade i revisionen.

Många managementföretag anställer kvalificerade redovisningskonsulter som konsulter för att tillhandahålla
rådgivning och support till privat och offentlig sektor organisationer att förbättra finansiella och allmänna
ledning, planering, utveckling och investeringar.

Revisorer anlitas även av regeringar för att granska effektiviteten hos olika myndigheter.

Auktorisation av revisor

Universiteten tillhandahålla grundutbildning och forskarutbildningskurser inom redovisning. Det finns en
Europeiska sammanslutningen för professional revisorer med ett särskilt intresse för allmänheten
sektorn och inom hälsa service redovisning.

Professionella organisationer övervakar ubildningen för professional kompetens inom detta område som kan innebära studier och praktisk erfarenhet. Auktorisationen av revisorer meddelas av Revisorsnämnden för fem år i taget. För att inneha auktorisation krävs att man är yrkesverksam som revisor. Om en revisor brister i sin yrkesutövning kan hen drabbas av en disciplinåtgärd som kan vara en erinran, varning eller den allvarligaste formen är upphävande av auktorisationen.

Licensiering av revisorer i finansiella företag

Med finansiella företag menas företag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn och omfattas av RevR 100 Revision av finansiella företag. För samtliga dessa företag gäller att minst en personvald revisor eller den som utsetts till huvudansvarig revisor ska vara licensierad revisor. Läs mer på FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).

När det inte behövs revisor

Mindre företag som inte når upp till de gränsvärden som satts under de senaste två räkenskapsåren behöver ingen revision.

Mer information

Läs mer vad gör en revisor