Revision och revisorsplikt

Vad är revision?

Revisionen har en mycket viktig roll i samhället eftersom en fungerande kapitalmarknad inte annars hade kunnat existera.-Hayes

Även om du har lagt ut att någon ska sköta bokföreningen är det du som är ansvarig att den blir korrekt. Revisionen innebär att redovisningen och förvaltningen granskas efter räkenskapsårets slut. En extern part går igenom bokföringen och granskar de finansiella rapporterna skapas trovärdighet vilket i sin tur leder till att olika aktörer fattar kvalificerade beslut. Syftet är att tillvarata ägarnas och utomståendes intressen.

Bokföringsskyldigheten innebär att löpande sköta bokföringen. Läs mer om bokföringsskyldigheten på skatteverkets hemsida.

Man skiljer mellan

  • Redovisningsrevision
  • Förvaltningsrevision

Ibland måste man utse en kvalificerad revisor.

Revisionsprogram

  • PwC Mybusiness
  • VISMA revision
  • Norstedts revision
  • BLinfo – Björn Lundén information

Behöver du en revisor?
Det finns många som ställer sig frågan om man behöver en revisor eller ifall man ska spara in på pengarna. Och fördelen är att det kan kännas mer tryggt och säkert att ha en 3:e part som granskat bokföringen.
Sedan några år tillbaka är det frivilligt om man vill ha en revisor om man är ett småföretag med lite i omsättning (gräns 3 miljoner), färre än 3 anställda eller 1.5 miljoner i balansomslutning)


Bästa revisionsbyrå

De större byråerna är ofta globala nätverk av medlemsfirmor.

2016 delade PwC och KPMG priset som bästa revisionsbyrå när storföretagen får välja. Artikel i SvD
Analysbolaget Eastbrooks så kallade Finansbarometer utsåg 2012 Deloitte till bästa revisionsbyrå. Artikel i SvD