Moms

Vad är moms?

Moms är en konsumtionsskatt på varor och tjänster.

Företag som har momspliktig försäljning har rätt att göra avdrag för momsen på inköpen i verksamheten. Tanken med avdragsrätten är att det är slutkonsumenten som betalar skatten och att befria företagen från momskostnaden.

Nya EU-regler om moms börjar gälla i Sverige den 1 januari 2017. Regeringen har lämnat förslag på hur EU-reglerna kan införas i svensk lag och förslaget innebär bland annat att definitionen av fastighet ändras i lagen. Om en egendom definieras som en fastighet eller inte påverkar bland annat hur moms ska betalas på fastighetsområdet.

Vad är skillnad mellan vidarefakturering och utlägg
Man skiljer mellan vidarefakturering och utlägg beroende på hur du betalar för varan. Vid vidarefakturering får du inte bokföra utan att lägga på momsen. Vid utlägg är du mellanhand och kunden har betalningsansvaret och inga vinstpålägg får göras och utlägget bokförs i balansräkningen och inte i resultaträkningen.

Moms konto enligt baskontoplanen
26 Moms och särskilda punktskatter
2610 Utgående moms, 25 %
2620 Utgående moms, 12 %
2630 Utgående moms, 6 %
2640 Ingående moms
2650 Redovisningskonto för moms
2660 Särskilda punktskatter

Lagar som reglerar moms
Momsdirektivet – rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt
Momslagen – mervärdesskattelag (1994:200)

Utbildning inom moms
Farakademi har utbildningar inom moms.