Leasing

Det går att dela in leasingavtal i operationella och finansiella avtal. Operationella leasingavtal fungerar som en hyra medan finansiell leasing är jämförbara med ett köp. Små företag redovisar alla leasingavtal som om de vore operationella.

Redovisningsrådet definierar olika leasingbegrepp som:

  • Leasingavtal
  • Finansiellt leasingavtal
  • Operationell leasing

Kontoslag
1260 Leasingavtal 236
1269 Ack avskr på leasingavtal
1386 Förbetalda leasingavgifter
1720 Förutbetalda leasingavgifter
5212 Leasing maskiner/tekn anl
5222 Leasing inventarier/verktyg
5615 Leasingavgifter personbilar
5620 Lastbilskostnader