Lagar om bokföring som företagare behöver ha koll på

Bokföringsskyldigheten ska göras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och det finns flera lagar som reglerar din bokföring. Exempel på lagar inom bokföringsområdet som du som företagare måste ha koll på och som du kan begå lagbrott om du inte följer.


 

 • Aktiebolagslagen (2005:551) förkortas ABL och innehåller lagstiftningen kring aktiebolag och regler kring bolagets förvaltning och skydda bolagets intressenter
 • Aktiebolagsförordningen – hur aktiebolaget ska registeras
 • Inkomstskattelagen
 • Bokföringslagen  förkortas BFL och beskriver hur bokföringen ska skötas och hanterar för sent inlämnad årsredovisning eller brister i bokföringen.
 • Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) – för den som är medlem eller styrelseledamot i en ekonomisk förening
 • Lagen om handelsbolag och enkla bolag förkortas HBL
 • Revisorslagen om revisorns skyldigheter
 • Årsbokslut och årsredovisning och årsredovisningslagen (1995:1554) förkortas ÅRL och beskriver hur årsredovisning och koncernredovisning ska upprättas och reglerar tex felaktig värdering eller för sen bokföring.
 • Lagliga krav på en faktura

Skatter

Skattelagar och bolagsbeskattning.

 • Skatteförfarandelagen – vid felaktig eller för sen bokföring.
 • Bolagsbeskattning
 • Momsdirektivet – rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt
 • Mervärdesskatteslagen – vid felaktig eller för sen moms
 • Momslagen – mervärdesskattelag (1994:200)

Personal

Lagar som rör personal, anställningsskydd, semester, sjuklön och anställda.