Kortfristiga skulder

Vad är kortfristiga skulder?

Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år.

Exempel på kortfristig skuld:

  • Leverantörsskulder det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster.
  • Skatteskulder exempelvis moms
  • Personalens intjänade semester och källskatt
  • Personalens bonusar
  • Checkräkningskredit kan vara kortfristig skuld (men även långfristig)
  • Upplupna kostnader
  • Förutbetalda intäkter
  • Interimsskulder