Investeringskalkyler

Investeringskalkyler (capital budgeting).

Payoff metoden: för att se hur lång tid det tar för att de sammanlagda inbetalningarna motsvarar det belopp som investerats.
Nuvärdesmetoden: Vid nuvärdesmetoden gör man utbetalningarna och  inbetalningarna jämförbara genom diskontering.
Annuitetsmetoden:  används när man ska välja mellan investeringar som har olika livslängd