Interimsfodringar

Interimsfodringar är tex levererade varor som inte har fakturerats eller fodringar som inte har fakturerats men det kan även handla om upplupna ränteintäkter eller förutbetalda försäkringspremier.

Exempel på kontonummer
1790 Upplupna intäkter
1730 Förutbetalda försäkringspremier
3010 Varuförsälning