Inkomster och utgifter

Uppstår vid anskaffningstillfället och beskriver priset på något. I bokföringen bokförs inkomster och utgifter som sedan periodiseras i resultat och balansräkningen för att bli våra intäkter och kostnader.