IFRS

Vad är IFRS?

IFRS-standarder (engelska: International Financial Reporting Standards) är en global standard och ett internationellt regelverk inom bokföring. Regelverket som används av 120 länder används av banker och försäkringsbolag och alla noterade svenska bolag.

IFRS fastställs av International Accounting Standards Board (Board) och används framförallt av publika företag som är listade på en fondbörs och finansiella institutioner, såsom banker. Tolkningar hur de skall tillämpas utvecklas av IFRS Interpretations Committee och kallas IFRIC interpretations.

Normer som fastställts av International Accounting Standards Committee  kallas IAS®-standarder. Dessa standarder har samma status som de IFRS-standarder. Tolkningar av dessa standarder som utvecklats av Standing Interpretations Committee, kallas SIC® tolkningar.

Det finns även IFRS för SMEs® Standard, som används av små och medelstora företag utan publik ansvarsskyldighet.

IFRS standarder

Den konceptuella ramverket kring finansiell rapportering The Conceptual Framework for Financial Reporting
IFRS 1 första gången antagandet av internationella finansiella rapporteringsstandarder IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar IFRS 2 Share-based Payment
IFRS 3 rörelseförvärv IFRS 3 Business Combinations
IFRS 4 försäkringsavtal IFRS 4 Insurance Contracts
IFRS 5 anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
IFRS 6 prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS 7 finansiella instrument: upplysningar IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
IFRS 8 Rörelsesegment IFRS 8 Operating Segments
IFRS 9 finansiella instrument
(ersätter IAS 39 för säkringsredovisning)
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 10 Koncernredovisning IFRS 10 Consolidated Financial Statements
IFRS 11 gemensamma arrangemang IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 12 upplysningar om andelar i andra företag IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 13 till verkligt värde IFRS 13 Fair Value Measurement
IFRS 14 reglerande uppskov konton IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
IFRS 15 intäkter från avtal med kunder IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
IFRS 16 leasar IFRS 16 Leases
IFRS 17 försäkringsavtal IFRS 17 Insurance Contracts
IAS 1 utformning av finansiella rapporter IAS 1 Presentation of Financial Statements
IAS 2 varulager IAS 2 Inventories
IAS 7 rapport över kassaflöden IAS 7 Statement of Cash Flows
IAS 8 redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och fel IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10 händelser efter rapportperioden IAS 10 Events after the Reporting Period
IAS 11 entreprenadavtal IAS 11 Construction Contracts
IAS 12 Inkomstskatter IAS 12 Income Taxes
IAS 16 materiella anläggningstillgångar IAS 16 Property, Plant and Equipment
IAS 17 leasingavtal IAS 17 Leases
IAS 18 intäkter IAS 18 Revenue
IAS 19 ersättningar IAS 19 Employee Benefits
IAS 20 redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 21 effekterna av ändrade valutakurser IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
IAS 23 lånekostnader IAS 23 Borrowing Costs
IAS 24 upplysningar om närstående IAS 24 Related Party Disclosures
IAS 26 redovisning och rapportering av pensionsstiftelser förmånsbestämda planer IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
IAS 27 separata finansiella rapporter IAS 27 Separate Financial Statements
IAS 28 Innehav i intresseföretag och Joint Ventures IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
IAS 29 Redovisning i höginflationsländer IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IAS 32 finansiella instrument: Presentation IAS 32 Financial Instruments: Presentation
IAS 33 resultat per aktie IAS 33 Earnings per Share
IAS 34 Delårsrapportering IAS 34 Interim Financial Reporting
IAS 36 nedskrivningar av tillgångar IAS 36 Impairment of Assets
IAS 37 avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38 immateriella tillgångar IAS 38 Intangible Assets
IAS 39 finansiella instrument: redovisning och värdering IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 40 förvaltningsfastigheter IAS 40 Investment Property
IAS 41 jordbruk IAS 41 Agriculture