Fastigheter

Bokföringen delar upp fastigheter på olika poster som:

  • Byggnader
  • Markanläggningar
  • Mark
  • Byggnadsinventarier och markinventerier