Eget kapital

Det egna kapitalet omfattar aktieägarnas insatta kapital i företaget plus de vinster som företaget gjort (eller minus de förluster som uppkommit) som inte delas ut till aktieägarna. Det insatta kapitalet från ägarna är startkapital och kapitaltillskott. Samtliga aktier har en viss valör.
Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder i företaget.
¨

Eget kapital i balansräkningen

  • Bundet eget kapital; den delen som inte får delas ut till aktieägare. Exempelvis aktiekapital, uppskrivningsfond, överkursfond och reservfond.
  • Fritt eget kapital: kan delas ut till aktieägare

Baskontoplanen 2014

2 Eget kapital och skulder
20 Eget kapital