Bokslutsdispositioner

Bokslutsdisposition är åtgärder som ett företag kan göra för att sänka skatteuttaget eller skjuta upp beskattning av företagets resultat till ett senare tillfälle. Du hittar bokslutsdispositionerna längst ner i resultaträkningen.

Bokslutsdispositioner är poster i företagets resultaträkning som omfattar:

  • Erhållna koncernbidrag
  • Lämnade koncernbidrag
  • Förändring av periodiseringsfonder som är ett sätt för företag att jämna ut resultatet över flera år genom att minska årets skattemässiga resultat de år ett företag går med vinst.
  • Förändring av överavskrivningar: dvs avskrivningar med större belopp än den beräknade värdeminskningen.
  • Övriga bokslutsdispotioner

Lagstiftning om bokslutsdispositioner hittar du i ÅRL.