Avskrivning

Företagets olika tillgångar skrivs av efter hand för att ta hänsyn till värdeminskningen. Tillgångar som kan skrivas av är typiska föremål som man äger som bilar och maskiner. Det finns olika avskrivningspriser för olika objekt. Avskrivningar är ett sätt att få  kostnads värdeminskning av tillgången.

Avskrivningar är den årliga förbrukningen av tillgångar som företaget använder kontinuerligt och metoden som innebär att tillgångens kostnad fördelas över livslängden.

Exempel på avskrivningar

  • Maskiner 10-20%/år
  • Byggnader 2-4%/år
  • Markanläggningar 5% per år
  • Inventarier 10-20%/år

Anskaffningsvärdet för tillgången fördelas under de år som den använd i bolaget.

Olika typer av avskrivningar

Goodwill avskrivning
När man skriver av immateriella tillgångar kallas det för goodwill avskrivning vilket är en metod som missbrukats så att man inte har för höga värden och blåser upp företagets tillgångar. Goodwill i ett bolags koncernredovisning uppstår tex i samband med företagsförvärv. Om köpande bolag betalar ett högre belopp än det egna kapitalet, det vill säga nettovärde (tillgångar minus skulder) blir det överstigande beloppet goodwill.
Noterade bolag ska följa International Financial Reporting Standards (IFRS) från IASB.

Progressiv avskrivning
Inom bostadsrätter har man använt progressiv avskrivning vilket har lett till mycket kritik läs mer hos Bokföringsnämnden (BFN) där gör en ändring i vägledning för årsredovisning för mindre ekonomiska föreningar och mindre aktiebolag och skriver att att progressiv avskrivning anges inte som en metod som kan användas.