Avdrag på skatten och skatterådgivning

Skatterådgiving och olika skatter

De flesta företagare har väl önskat sig lägre skatt i Sverige men på det politiska hållet så händer det tyvärr väldigt lite både från borgerligt och socialdemokratiskt håll kring regelverket. Som företagare måste du upprätta inkomstdeklaration för samtliga bolagsformer och svårigheten kan vara att göra en planering som passar både bolaget och privatpersonerna. Skatteplanering tar hänsyn till hur skatteregler påverkar utfallet efter skatt.

Skattelagstiftningen

Du hittar den samlade skattelagstiftningen  kompletterad med bokförings och årsredovisningslagarna  i skrifterna ”skattevolymen” och ”skatte och redovisningsguiden”. Från Fritzes förlag  kan du också beställa skatteverkets böcker exempelvis ”Författningar om mervärdesskatt” och ”skatte och taxeringsförfattningarna” mfl.

Skatteplanering och skatterådgivning

Under senare år har skatteplaneringen fått utstå en hel del kritik. Digitaliseringen, olika läckor och transparansen har medfört att skatteplanering har fått dålig klang i samhället och riskerar att ge företaget en dålig image. En relativt ny trend är att företag ser till att ha en skattestrategi att luta sig mot hur de hanterar skatterna.

Skatterådgivning handlar om inkomstskatter och företagsskatter som tull och punktskatter, moms. Ofta handlar skatterådgivning  om fastighetsöverlåtelser.

Skatteplanering

Skatteplanering innebär att företag aktivt planerar för att betala låg skatt. Företag använder olika metoder att minska skatten och komma undan bolagsskatten.

Många stora bolag har använt sig av interna räntor och sk räntesnurror vilket kan innebära att företaget i Sverige får betala ränta på lån då kan bolaget skicka ut vinsten som koncernbidrag och visa förlust eller nollresultat och därmed nolltaxera hos skattemyndigheten. Lånen i sin tur kan handla om ägarbyten mm. Metoden kritiseras ofta av media från officiellt håll exempelvis Skatteverkets rapport från 2012  och från politiskt håll (Företagsskattekommittén) vill man komma åt skatteplaneringen genom striktare begränsningar och istället sänka bolagsskatten.

En kontroversiell metod som använder bristande lagstiftning och vinster från loyalties och patent kallas ”Double Irish With a Dutch Sandwich” – där företag fö över pengar till lågskatteländer Läs mer här.

Motverka penningtvätt

Internationellt så kan anonyma skalbolag öppna bank konton och överföra pengar precis som verkliga bolag och lite förvånande är att USA är ett av de länder som är enklast att skapa denna typ av bolag. Ladda ner dokument om du vill läsa mer om globala skalbolag.

Revisorn eller redovisningskonsulten är skyldiga  att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör penningtvätt.

Skatteprogram för deklarationer

Det finns flera olika skatteprogram som underlättar för dig som vill beräkna skatter

  • BL skatt proffs
  • Visma skatt
  • Visma skatt proffs
  • Hogia skatt
  • Excelent skatt
  • Norstedts skatt

Legitima metoder att sänka skatten och få lägre skatt

Det finns väldigt många sätt att sänka skatten på bolaget eller för dig själv som privatperson. Givetvis är det inte tillåtet att göra privata inköp på företaget och vill du vara säker att få avdragen godkända bör du dokumentera sambanden på ett bra sätt så du inte beskattas som lön.

Aktieutdelning
Schablonbeloppet för 2012 är 127 750 kr.
Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst.
Tyvärr verkar nystartade företag undantas ur denna regel och kapitalbeskattad utdelningen är således inte möjlig för det första verksamhetsåret.

Bilförmån
Dvs använda företagsbil för privat bruk. Eftersom förmånsvärdet beräknas på bilens nybilspris får du rätt låg skatt om du väljer en dyrare bil. Bilavdrag i tjänsten till och från arbetet med egen bil 2014 är 18,50 kronor och 9.50 kronor för förmånsbil (bensin). Har du diesel ligger avdraget för förmånsbil på 6.50 kronor.

Gåvor
jul-, jubileums- och minnesgåvor är skattefria men skatteverket har vissa beloppsgränser. En penninggåva till godkänd ideell verksamhet kan från och med den 1 januari 2012 ge privatpersoner rätt till skattereduktion.
Minnesgåva: Om du varit anställd i ett aktiebolag i minst 6 år har man rätt att få en gåva på sin 50 eller 60 årsdag som företaget kan dra av upp till 15 000 kronor. Julgåvan är skattefri upp till 450 kronor. Jubileumsgåva är skattefri upp till 1350 kronor och minnesgåvan 15 000 kronor.

Hyra ut fritidshus
Det finns ett schablonavdrag för att hyra ut hyreshus med 40 000 kronor per år.

Ideella ändamål
Utdelningsrätt till aktier.

Inventarier
En metod är att investera bort vinsten genom att tex köpa inventarier. Köpa dataprylar och inventarier för ett halvt prisbasbelopp dvs 22 000 kronor år 2012 för att få längre vinst.

Investeraravdrag
Investearavdrag införs den 1:a december 2013 och innebär att man kan dra av halva det investerade beloppet i en nyemission. Läs mer

Investmentbolag
Investmentbolag betalar inte kapitalvinstskatt och tanken är att det inte ska uppkomma ”kedjebeskattning” men det har kritiserats hårt i bolag som tex investmentbolaget Investor. Skatteverket vill dessutom slopa slussningsregeln (mervärdeskattelagen 1994:200) där man slussar momsavdragen till koncernbolagen eftersom den saknar stöd i EU:s momsdirektiv.

Kläder
Arbetskläder är skattefria om de finns för att användas i arbetet, är obligatoriska att använda i arbetet, anpassade för arbetet och märkta med arbetsgivarens namn eller logotyp.

Motion
Kostnader för motion kan dras av om det erbjuds till alla på företaget och är av ”enkelt slag” och ”mindre värde”.

Mobiltelefon
Om du har rätt abonnemangstyp dvs fast avgift utan separata samtalsavgifter blir det ingen förmånskatt även om mobilen används för privatbruk.

Periodiseringsfonder
Ökning och avsättning av periodiseringsfonder. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får göra avdrag med högst 30 procent av inkomsten.
Inkomstår 2014 var räntesatsen 1.50%
Inkomstår 2013 var skatten 1.07%

Andra metoder som används: räntefonder, överavskrivningar, internfakturering, förskottslöner, pensionsfonder, avdrag för friskvård, sänka förmånsvärdet på bilen och pensionsavdrag.

Rehabilitering
Kostnader för företagshälsovård som sjukgymnastik och massage på jobbet.

Representation
Representation vid lunchbesök etc. Luncehn blir oftast en skattepliktig kostförmån även om arbete diskuterats under lunchen.

Utlands ränta
EU-skatt på ränta hos utländsk bank.

Utländsk utdelning
Källskatt på utdelning från utländska aktier och fonder kan du få avdrag för med den skattesats som finns i skatteavtalet med landet.

Sjukvårdsförsäkring
Premien för sjukvårdsförsäkring är skattefri för anställda.

Traktamenten
Om du är minst 5 mil bort kan du få traktamenten. För inrikesresa ligger traktamenten 2014 på 220 kr för heldagstraktamente och 110 kronor för halvdagstraktamente.

Utdelning fåmansföretag
2014 var beloppet 155 650 kronor
2013 var beloppet 150 150 kronor
2012 var belopet 143 275 kronor

Ökade levnadskostnader schablonavdrag 2014