Kontoslag
november 17, 2012
beslutsstöd
Affärssystem – ERP
juli 18, 2014
Visa allt

Årsredovisning och bokslut

Bokföringen avslutas genom det sk bokslutet. För varje år skall aktiebolag göra bokslut och upprätta en årsredovisning. Efter verksamhetsåret är slut ska man upprätta bokslut vilket även gäller för enskilda företag. Med år avser man räkenskapsår som kan vara annorlunda än kalenderåret. Årsbokslutet är en sorts avstämning där du kan se hur det har gått ekonomiskt under året.

Många av de mindre bokföringsbyråerna tar allt jobb fram till revisionen. Årsredovisningen visar hur bra eller dåligt det går för företaget och ska upprättas enligt god redovisningssed med de specifikationer och bilagor som behövs.  Dessutom ska årsstämmoprotokoll uppföras.

Vilka regler ska tillämpas på årsredovisning och årsbokslut?

 • Större aktiebolag, ideela föreningar och ekonomiska föreningar ska upprätta årsredovisning enligt K3
 • Publika aktiebolag, mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar som är moderföretag i en större koncern (enligt de gränsvärden som finns i årsredovisningslagen) ska tillämpa K3
 • Övriga mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar kan tillämpa K2 om de så önskar.

Årsredovisningen som ska in till bolagsverket ska bestå av:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning (företagets resultat som kan vara vinst eller förlust)
 • Balansräkning (tillgångar och skulder & eget kapital)
 • Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
 • Noter
 • Finansieringsanalys (om det är ett större företag)
 • Revisionsberättelse om det krävs. Läs mer på bolagsverket
 • Fastställelseintyget i original som ska ha datum för årsstämman och underskrift. Ladda ner från bolagsverket
 • Årsredovisning ska ha underskrift av revisorn, VD:s och alla styrelseledamöter.
 • Om det är ett större företag ska man ha delårsrapporter, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 • Årsstämmoprotokoll – om stämman beslutat om vinstutdelning

Inom EU är redovisningsreglerna gemensamma och det finns ett regelverk IFRS (International Financial Reporting Standards).
En bokslutsrapport är inte detsamma som en revisionsberättelse men ungefär samma arbete måste utföras vad gäller dokumentation, riskbedömning m.m.

Företag som upprättar årsbokslut ska använda Bokföringsnämndens äldre normgivning medan enskilda näringsidkare och ideella föreningar som upprättar ett förenklat årsbokslut ska använda K1.

Kolla upp:

 • Att datum för årsstämma och revisionsberättelse stämmer. Årsstämman får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datering.
 • Datum för underskrift i årsredovisning
 • Att alla i styrelsen och VD har skrivit under årsredovisnngen
 • Att revisorn skrivit under årsredovisningen när det krävs
 • Organisationsnummer på alla sidorna
 • Skriv ut skattekontot och se till att du har med alla siffrorna i bokföringen

Om siffrorna inte stämmer?
För att du ska kunna låsa bokslutsåret i VISMA måste siffrorna stämma. Om det inte stämmer så be din redovisningsbyrå hjälpa dig. Exportera bokföringen i SIE-4 format så kan de hjälpa dig med felaktigheter, uteblivna bokningar på skattekontot, momsrättelser, aktiekapital, omföringar, beslut från skattemyndigheten mm

Hur mycket kostar det att låta en auktoriserad redovisningskonsult göra ett bokslut för ett mindre företag? Ett komplett årsbokslut med årsredovisning och bokslutsrapport kostar ungefär 8000 kr exklusive moms för ett litet bolag i Stockholm. Inkomstdeklaration för bolaget tillkommer med 3500 kr exklusive moms. I mindre orter kan man komma billigare undan.

Tips! Om du själv väljer att göra årsredovisningen så utgå från en årsredovisning som har gått igenom och blivit godkänd av bolagsverket. Då kan du se att noter mm stämmer.

Många större bolag har dessutom

 • VD kommentar och förvaltningsberättelse: vad som har hänt och visioner och möjlighter för företaget
 • Beskrivning av företaget och de olika affärsområdena
 • Flerårsöversikt och utvecklingen under de senaste 3-5 åren
 • Aktien med olika typer av nyckeltal som: soliditet, likviditet, vinst per aktie, utdelning och direktavkastning

Utöver årsredovisningar brukar bokslutsprocessen ofta inkludera jobb med inkomstdeklarationer.

När ska din årsredovisning in?
Årsredovisningen ska in senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. För många bolag är räkenskapsåret det samma som kalenderåret dvs från 1:a januari till 31:a december men det finns även företag som har brutet räkenskapsår som går från 1:a maj till 30:e april. Om ditt bolags räkenskapsår slutar 2013-04-30 innebär det att årsredovisningen skall vara upprättad och årsstämma hållas senast 2013-10-31 och bolagsverket tillhanda senast 2013-11-30.

Du skickar årsredovisningen till:

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Bokslutsprogram

Många av bokföringsprogrammen har bokslutsprogram

 • Visma bokslut – skapar bokslut enligt K2 och K3 reglerna
 • Norstedts bokslut – säljs som ett abonnemang med K2 och K3 reglerna
 • BL bokslut
 • Hogia bokslut

Utbildning inom bokslutsredovisning

Det finns flera studieförbund som anordnar utbildningar inom bokslutsredovisning och FAR har också utbildningar kring avstämningar, månadsbokslut, årsbokslut och kvalificerade bokslutsfrågor inom redovisning och skatt.

bokföring
bokföring
Jag är civilekonom och bloggar om ekonomi, finans och bokföring.

1 Comment

 1. Jenny skriver:

  Hej! Undrar om du kan hjälpa mig att förstå detta med överavskrivningar vid bokslut. Jag läser till redovisningsekonom och har bokslutskufa, men tyvärr en lärare som är svår att förstå
  Tack på förhand!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *