Anläggningstillgångar

Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.
Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e §.

Exempel på anläggningstillgångar i balansräkningen

Immateriella anläggningstillgångar

 • Koncessioner
 • Patent
 • Licenser
 • Varumärken
 • Hyresrätter
 • Godwill
 • Förskott på immateriella anläggningstillgångar (exempelvis handpenning i samband med förvärv)

Materiella anläggningstillgångar

 • Byggnader och mark
 • Maskiner
 • Inventarier
 • Förbättringsutgifter på annans fastighet
 • Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar

 • Andelar i koncernföretag
 • Fodringar hos koncernföretag
 • Andelar i intresseföretag
 • Lån till delägare eller närstående

 

Se årsredovisningslagen 4 kapitel §1.